موزه عشایر آذربایجان

زندگی کوچ نشینی در ایران و از جمله آذربایجان سابقه ای بس کهن دارد و کوچ نشینان نقش مهمی در تاریخ سیاسی و اجتماعی این مرز و بوم داشته اند. بسیاری از دولت ها و حکومت های قبل از اسلام و بعد از اسلام از میان ایلات و عشایر برخاسته اند به طوری که حکومت های غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، ایلخانان، قره قویونلوها، آق قویونلوها، افشاریه، زندیه و قاجاریه حکومت های ایلی بودند که قدرت اولیه خود را از تشکیلات ایلی خود گرفته اند. روند کوچ نشینی در ایران و از جمله آذربایجان چنان است که می توان پیش بینی کرد با آخرین نسل عشایر کوچ رو در ایران مواجه هستیم. از این رو تاسیس موزه ی عشایردر آذربایجان شرقی به عنوان یکی از خاستگاه های اصلی عشایر کشور ضرورت تاریخی داشت. در این میان ، شهرسراب موقعیت ویژه ای بر سر راه تبریز- اردبیل و استان گیلان داشته و همه ساله هزاران نفر به قصد استفاده از آب های گرم و معدنی سبلان و سرعین و طبیعت زیبای شمال کشور این شهر را پشت سر می گذارند. با توجه به این شرایط و اهمیت این خطه از کشور در زمینه گذرگاه بودن برای عشایر شمال غرب ، حمام تاریخی " جلال " برای احداث موزه عشایری انتخاب شده و پس از تملک و مرمت ،عملیات تبدیل به موزه این مکان تاریخی نهایی شد. حمام جلال که قدمت آن به دوران قاجار رسیده و به شماره…