موزه معاون الملك

اینبار نگاه دیگری به تكیه معاون الملك شهر كرمانشاه داریم و تیررس نگاهمان موزه ای است كه در قسمت جنوبی این تكیه دایر گردیده و با وسایلی كه در آن قرار گرفته سعی بر این شده كه در رهگذر مردم شناسی استان، اطلاعاتی در اختیار مخاطبین و بازدید كنندگان قرار گیرد. موزه مورد نظر از غرفه های متعددی تشكیل شده و هر غرفه اطلاعات مخصوص به یك شهرستان از شهرستانهای تابعه استان را در خود دارد. مجسمه های مومی كه در آنها سعی شده ساختار ویژه چهره و اندام اهالی ساكن در هر منطقه رعایت شود،با پوشش های مخصوص بخود غرفه ها را زینت بخشیده اند.حتی نوع بناها و مصالحی كه جهت خانه سازی اهالی شهرستانهای مختلف به كار گرفته میشوند مورد توجه قرار گرفته و بیننده آگاه میگردد كه كدامیك از اهالی در مناطق گرمسیری و كدامیك در مناطق كوهستانی و یا ییلاقی سكونت دارند.انواع و تنوع پوشش مجسمه ها نیز بسیار قابل توجه است و بیانگر سلیقه های زیبایی كه هر یك سعی نموده است یا توجه به آب و هوای منطقه خود و همچنین فرهنگ حاكم بر آنجا به این امر بپردازد. قومیت های مختلف استان كه مجموعه ای از كردها،لرها،لك ها و ترك ها را تشكیل می دهند تنوع زیستی و فرهنگی بسیاری را پدید می آورد و آنها را به استفاده لوازم زیستی متعددی سوق داده كه چنین گرایش هایی را می توان در…