موزه مردم شناسی قجر

این گرمابه كه دارای قسمت مستقل مردانه و زنانه است در خیابان عبید زاكانی – كنار بازارچه و مسجد آقا كبیر – قرار دارد و قدیمی ترین حمام موجود قزوین به شمار می آید كه در سال 1057 قمری به دستور شاه عباس دوم صفوی توسط امیر گونه خان از سرداران و امرای وی ساخته شده است . در اصلی گرمابه رو به جنوب باز می شود و با راه پله مارپیچی به سر بینه منتهی می گردد. در دیگری نیز از جانب غربی به حمام راه داشته كه احتمالا مخصوص بانوان بوده است. بینه كه طرحی مستطیل شكل دارد و از دو طاق جناغی در شرق و غرب آن تشكیل شده ، توسط راهرویی كه دارای طاق جناغی بسیار باریك است به گرمخانه راه می یابد . گرمخانه مردانه و زنانه به شكل چلیپاست و اطاقك هایی برای شستشو در شرق و غرب آن تعبیه شده است . پوشش بنا گنبدی است و در هر گنبد جامخانه ای عمل نورگیری را انجام می دهد . ازاره گرمخانه ها تا ارتفاع 5/1 متر كاشی كاری شده و رسمی بندی و یزدی بندی سقف ها به تزئین آن افزوده است. سنگ های بزرگ و یك تكه ای كه سكوها را فرش كرده اند از ویژگی های این بنا محسوب می شوند . این اثر تاریخی پس از مرمت و بازسازی به عنوان موزه مردم شناسی استفاده می گردد.