آموزش کشت قارچ صدفی

سلام به دوستان و علاقمندان به باغبانی در سایت شبکه ی ما . رایج ترین روش بین تولید کنندگان قارچ صدفی کشت درون پلاستیک می باشد.اندازه پلاستیکهای مورد استفاده60/40 یا80/60 سانتیمتر می باشد که در بازار به نام پلاستیکهای آجیلی معروف می باشد.بعضی از تولید کنندگان پلاستیکهای مزبور را قبل از کشت توسط سوئد به قطریک تا دو سانتیمتر وبه تعداد50تا60 عدد جهت تهویه قارچ وهمچنین خروج قارچها به هنگام تشکیل سوراخ مینمایند. بعضی آنها را بدون سوراخ کردن کشت مینمایند وبعد ازقرار دادن درون سالن کشت 2تا4 سوراخ کف آنها ایجاد مینمایند تا آب صافی کاه وگلش خارج گردد.ویک عدد سوراخ بالای پلاستیک ایجاد مینمایند واز روز سوم هر روز یک سوراخ به پلاستیک ایجاد مینمایند تا تهویه بهتر صورت پذیرد ودر آخر کار نیز قارچها از سوراخ قارچ شوند.برای یادگیری وآموزش کشت قارچ این ویدئو آموزشی را ببینید.