مسمومیت فرهنگی

رخنه هاي فرهنگي امري بي سرو صداست و زیان فرهنگی چیزی نیست که بتوان به آسانی جبران نمود. چنانچه مقام معظم رهبری فرمودند فرهنگ به منزله ی هوایی است که تنفس می کنیم. حمایت از هنر ضد ارزشی و سهل انگاری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این روزها هوای تنفسی ایران را مسموم کرده است.