روزی که با چفیه خفه مان می‌کنند

بهروز مرادی را تمام بچه های انقلاب در خرمشهر می شناسند ، اما عموم مردم ، حتی ساکنان خرمشهر ،بیش از آن که خود او را بشناسند ، تابلوی معروف ورودی شهر را به یاد می آورند که روی آن نوشته شده بود:«خرمشهر ، جمعیت: 36میلیون نفر» . این تابلو یکی از آثار بهروزی مرادی بود.