درد دل انتخاباتی با دوستان آمریکایی

سخنان محمدجواد ظریف– که بیشتر خود را یک دوم خردادی می‌داند تا یک اعتدالگرا- در واقع دارای دو پیام اصلی است*؛ نخست او می‌خواهد به آمریکا بگوید *یگانه نیروهایی که درست سخن گفتن با آمریکا را بلدند همین‌هایی هستند که اکنون بر سر کارند لذا غرب نباید از انجام وظیفه تاریخی خود در ^ماندگار کردن آنها^ قصور کند.