راز حقیقی پیام امام در قطعنامه 598

بازگویی پیام امام خمینی پیرامون پذیرش قطعنامه 598 توسط استاد رحیم پور ازغدی