مرد روسی روی طناب راه می‌رود

مردی در روسیه روی طنابی بین دو ساختمان چند طبقه راه می رود.