نماز خواندن خنده دار قطب و فقرای فرقه دراویش گنابادی

این فیلم گوشه ای از تضادهای خنده دار فرقه دراویش گنابادی به قطبیت نورعلی تابنده با اسلام ناب و حقیقی است.