از نیمرو پختن قالیباف تا گاز انبری، احمدی نژاد و فساد در شهرداری

ساعت صبح 6:30 صبح خیابان بهشت و شهرداری که هیچ سوالی را بی پاسخ نگذاشت.