از رویارویی پرویز و مجید تا پولاد مردان کشور

در وقت اضافه این هفته موضوعاتی مانند: اعتراض هواداران استقلال،متهم نفتی فوتبال،انتظارات از پولاد مردان کشور،بی توجهی به فوتسالی های ناشنوا،حاشیه های والیبال،حاشیه مراسم بهترین های فوتبال اشاره شده است.