تخلف انتخاباتی در فضای مجازی

دنیای مجازی می تواند محلی برای ارتکاب برخی تخلفات واقعی باشد که طبیعتا در آستانه انتخابات رنگ و بوی جدی تری به خود می گیرد.