لذت بخش، ارزان و زيان آور

شايد اين سه کلمه کوتاه ترين توصيف براي نوشابه هاي گاز داره ،در لذت نوشيدن اين نوشابه ها شکي نيست اما اگر بدانيم همراه اين لذت چه زياني به بدنمان وارد مي شود شايد کمي در گوارايي آنها شک کنيم.