نخبگان در راه بازگشت به وطن

چند صباحي هست که به طور جدي برنامه هايي توسط معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و بنياد ملي نخبگان براي جذب نخبگان وطني از اقصي نقاط جهان آغاز شده است.