نگرانی هنرمندان سینما از امنیت شغلی

امنيت شغلي ، مساله اي که در مقاطع مختلف نگراني هاي زيادي را در بين هنرمندان سينما ايجاد کرده وشرايط فعاليت رو براي بسياري از آنها سخت تر کرده است.