یک لشکر ارتش روسیه سوار بر یک قطار

حرکت تجهیزات ارتش روسیه از مبدا به سمت انتقال به سوریه برای نبرد با داعش با قطار انجام شد.