جلوگیری از ورود اردوغان به سازمان ملل

در این فایل تصویری که از داخل سالن سازمان ملل ضبط شده و تلاش اردوغان و محافظ همراه وی برای ورود به سالن را به تصویر می کشد، یکی از نیروهای امنیتی مستقر در مقابل ورودی سالن، از ورود اردوغان جلوگیری می کند و اصرار محافظ همراه رئیس جمهور ترکیه برای قانع کردن مأمور امنیتی و شناساندن اردوغان به وی، ظاهرا راه به جایی نمی برد و به درگیری جزئی میان آنها منتهی می شود.