راه درست بیداری اسلامی در یمن ؛ قدرت یافتن حوثی ها در یمن بدون خشونت

به گزارش فرهنگ نیوز : تحولات یمن را براستی می توان راه درست و صحیح بیداری اسلامی نامید که از سه سال گذشته در کشورهای دارای رژیم خودکامه در منطقه شمال آفریقا و غرب آسیا در حال اتفاق افتادن است.یمن کشوری که بیش از همه برای عربستان سعودی به عنوان حیاط خلوت بوده که همواره رویای تسلط بر این منطقه را در ذهن پرورانده است. یمن کشوری است که مردم آن قدرت خود را بر اساس وابستگی به قبایل و نزدیکی به طوائف بزرگ کسب می کنند. زیدی ها یکی از این طوائف بزرگ هستند و حوثی ها از این طائفه می باشند و در چند سال اخیر حوثی ها توانسته اند نظر بسیاری از مردم و طوائف را جذب کنند و دارای جایگاه مناسبی در یمن شوند.