اوباما:تحریم ها روحانی را سر کار آورد...

اوباما از آرزوی خود برای برچیدن تاسیسات هسته ای ایران می گوید.رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت:در این مذاکرات برای اولین بار ایران حاضر به توقف بکارگیری سانتریفیوژ ها شده اند و غنی 20درصد هم متوقف شده و گفت هدف اصلی من توقف کامل غنی سازی ایران است.اوباماهمچنین متکبرانه مدعی شد تحریم ها باعث روی کار آمدن روحانی در ایران شده است .این در حالیست که روحانی پیش از این اوباما را مودب و باهوش خوانده بود.اوباما همچنین مدعی شد اخیرا مذاکرات محرمانه ای با ایران داشته است.وی همچنین مدعی شد این آمریکاست که حق هسته ای برای ایران تعیین میکند.