آقازاده داریم تا آقازاده! نظر آیت الله جنتی راجع به فرزندش

روز جمعه آیت الله جنتی رئیس شورای نگهبان رهبری مهمان برنامه ی شناسنامه بود که در آن مطالب بسیار مهمی مطرح شد.
در بخشی از برنامه مجری برنامه بی مقدمه از ایشان درباره "محمدحسین" پسر آیت الله جنتی که بعداز انقلاب بدست نیروهای امنیتی کشته شد سوال میکند که پاسخ جالبی می شنود.