روزنه 136 ، مدافعان اسیدپاش مدعی شدند!.

گزارش خبری روزنه 136 با موضوع: موج سواری رسان های زنجیره ای بر جنایت اسیدپاشی