زاهدی: اجماع مجلس عدم رای اعتماد به آشتیانی است

دکتر زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس با حضور تلفنی در برنامه بیستم «حذف و اضافه» به بیان معیارهای نمایندگان برای انتخاب وزیر علوم و فضای فعلی مجلس پیش از رای گیری از آقای آشتیانی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم پرداخت.