بازی دو سر برد روحانی با مجلس و اصلاحطلبان فتنه گر

بهمین دلیل وزارت علوم را که مورد طمع فتنه گران بوده و بایستی موجب پیشرفت علمی کشور گردد در اخیتار تیم معین قرار داده است.از طرفی دولت که میداند خط قرمز مجلس فتنه 78 و فتنه 88 است هر بار با عملیات روانی آشنا که به مجلس توهین میکند باعث میشود مجلس عدم اعتماد قاطع خود را به وزرای معرفی شده اعلام کند که با این بازی جلس را در انظار کارشکن معرفی میکند و برای انتخابات بعدی مجلس برای خود جای پایی دست و پاکند و بتواند مجلس همراهی را با خود داشته باشد.