دکتراکبری: پارازیت ها سرطان زا نیستند

دکتر اکبری میخ آخر را بر تابوت سخنان غیر کارشناسانه ابتکار زد و سخنان وی را درباره سرطان زا بودن پارازیت ها رد کرد و در مصاحبه با صدا و سیما گفت پارازیت ها سرطان زا نیستند.