استراتژی اغوا چیست ؟

استاد رائفی پور از جنگ های نوین می گوید.