شهید دیالمه از یکی از سران فتنه 88 میگوید

شهید دیالمه از یکی از سران فتنه 88 میگوید