رابطه تحصیل علم و تهذیب نفس

رابطه تحصیل علم و تهذیب نفس در بیان شهید آیت الله دستغیب