این شهر به فروش می رسد...

مهدی چمران، رییس شواری شهر تهران و رییس شورای عالی استان ها، جاوید، مشاور عالی شهردار تهران و نماینده شهردار تهران ثریا را در پیشبرد مباحثی همچون فروش تراکم، تغییر کاربری های زمین های شهری، مدیریت کارآمد شهرها، توسعه نامتوازن و عدالت محور شهری و... همراهی می کنند.