کواکبیان و سوء استفاده از آنتن زنده برای سران فتنه

دیشب در پایان برنامه دیروز امروز فردا کواکبیان از اعتماد مجری برنامه سوء استفاده کرد و درخواست اصلاحطلبان و ضد انقلاب و فتنه گران را از آنتن زنده شبکه فریاد زد.وی در پایان برنامه خطاب به مقام معظم رهبری گفت :من در هفته وحدت از مقام معظم رهبری درخواست دارم برای قضیه حصر سران فتنه تدبیر کنند.