مستقیم بهشت

باورکنیم تنها توجه به همین عمل خیر قرض الحسنه که در این فیلم مطرح می شود می تواند به تنهایی بسیاری از مشکلات اقتصادی و رکود و تورم ما را برطرف سازد شما نیز این مهم را ندیده نگیرید.