چرا دشمنان به سقوط سوریه دل بسته اند؟!

134
13 آذر 1394

چرا آمریکا و غرب و کشورهای ارتجاع عربی به سقوط سوریه دل بسته اند؟!

فیلمسوریهعراقغربامریکاایران

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x