مظفر ازموضع خاتمی در پشت درهای بسته ی فتنه 78می گوید

حسین مظفر وزیر وقت دولت خاتمی،برخورد رئیس جمهور وقت را در مساله فتنه 78 اینگونه توضیح میدهد:روزی در جلسه هیات دولت یکی از اعضا شروع به صحبت کرد تا اینکه بحث رسید به اینجاکه نمیدانیم چرا آقای مظفر مواضعشان در جهت مواضع دولت نیست ...