فراموش نمی کنیم

با وجود آنکه پنج سال از فتنه گذشته است... با وجود آنکه فتنه انگیزان در حصرند... با وجود آنکه ساکتان فتنه منزوی شده اند... اما ما زخم هایمایی را که از این فتنه برداشتیم فراموش نمی کنیم. شفق هم به پویش مردمی #فراموش_نمی‌کنیم پیوست.