بادش کردند و به بادش دادند

روایتی مصور از غبار فتنه‌ای که از یک "توهم" برخاست و با تدبیر و همت "امام و امت" در ۹ دی فرونشست.