آدرس غلط رئیس جمهور در همایش اقتصاد ایران: آرمان که به سانتریفیوژ وصل نیست!

انحراف افکار عمومی از مسائل اساسی و به حاشیه کشاندن آن مسیری است که برخی دولت مردان برای پنهان کردن موضوعات مهم در مقاطع خاص از آن استفاده میکنند.

فیلمرئیس جمهورایرانسانتریفیوژروحانی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x