آدرس غلط رئیس جمهور در همایش اقتصاد ایران: آرمان که به سانتریفیوژ وصل نیست!

113
13 آذر 1394

انحراف افکار عمومی از مسائل اساسی و به حاشیه کشاندن آن مسیری است که برخی دولت مردان برای پنهان کردن موضوعات مهم در مقاطع خاص از آن استفاده میکنند.

فیلمرئیس جمهورایرانسانتریفیوژروحانی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x