«وحدت مسلمین» در کلام امام خمینی ره

«وحدت مسلمین» در کلام امام خمینی ره
رمز پیروزی مسلمین در صدر اسلام، وحدت کلمه و قوت ایمان بود که یک لشکر ضعیف را بر امپراتوری­های بزرگ عالم غلبه داد([3])؛ ای مسلمانان جهان و ای پیروان مکتب توحید! رمز تمامی گرفتاری­های کشورهای اسلامی اختلاف کلمه و عدم هماهنگی است و رمز پیروزی، وحدت کلمه و ایجاد هماهنگی است... همه برای اسلام و به سوی اسلام و برای مصالح مسلمین و گریز از تفرقه و جدایی و گروه گرایی که اساس همه­ی بدبختی­ها و عقب افتادگی­هاست.([4])