انسان ضعیف ترین موجود کُره ی خاکی....

ای انسان؟چه چیزی تو رو در برابر خدای بزرگت مغرور ساخته؟ حالا هی سر زور و پول و قدرت و زمین و ثروت و جنگ ، آدم ها هی میزنن سر و کله ی همدیگه:d