قتل فجیع یک جوان(+۱۸)

یک جوان ایرانی حدودا ۲۵ روز از خانه با قهرخارج شده وخانواده او به امید اینکه رفته سرکار خیلی مسئله را جدی نمیگیرند ولی جویای حال او بودند و خبری از آن بدست نمی آورند تا اینکه دیروز جنازه او در کوه های چنارویه در حال دار پیدا شده که جنازه پوسیده و کلاغها چشمهای او را در آورده و قسمتی از گوشتهای آن از بین رفته..