چاقوکشی وحشتناکه دختری روانی در تاکسی!!!

بیچاره راننده تاکسی چی کشید از دست این مسافر دختره مُرغ جنگی..