زنده خواری انسان توسط شیرهای وحشی(۱۹+)

نتیجه ی زیادی نزدیک شدن به شیرها همین میشه!!! عکاس تیکه پاره شد!!! به قول ضرب المثل میگه که پا روی دم شیر نباید گذاشت،،شیرشوخی نداره با کسی..