مستند «سه روز اول»

به وقایع دانشگاه شیراز در سه روز اول بعد از انتخابات 88 می پردازد.