برتری حزب الله بر اسرائیل

سالم زهران سیاسمت مدار مطرح سنی لبنان در مصاحبه از حزب الله حمایت کرده و می گوید که اسرائیل از حزب الله می ترسد و برتری دارد