سخنرانی زیبای شهید جهاد مغنیه

لحظاتی از سخنرانی شهید جهاد مغنیه که دیروز در بلندی های جولان به دست عوامل صهیونیستی به شهادت رسید