دو شنبه روز بدی بود...

روز های خدا به تنهایی شبیه هم هستند و برتری خاصی نسبت به هم ندارند این آدم ها هستند که به یک روز رنگی زیبا یا زشت میزنند تا آنروز دفتر تقویم ها پر از زیبایی یا تنفر شود.دیروز سی ام دی ماه بود.روزی که کارشناسان آژانس هسته ای به ایران سفر کردند تا میراث احمدی روشن ها را پلمب کنند واز کسی هم کاری بر نیامد.شاید بتوان دوشنبه را روز سیاه سال 92 نامید روزی که دولت کلید بدست ها نعل وارونه به شعار های انتخاباتی خود زد و تا کنون نه تنها چرخ کارخانه ها را نتوانسته به گردش وادارد بلکه قفل بزرگی برچرخ سانتریفیوژ ها زد تا آنها نیز نچرخند.آقا مصطفی عزیز هر مسئولی لیاقت ندارد راه شما را ادامه دهد.