سابقه فحاشی های علی مطهری

جالب آنکه به فاصله یک سال بعد و در آستانه انتخابات مجلس نهم، زمانی که مطهری در مناظره با حجه الاسلام نبویان در دانشگاه شریف حاضر شد باز هم سطح شعور و ادب خود را به نمایش گذاشت و ضمن «اراذل و اوباش» خواندن دانشجویانی که سال 89 در اعتراض به وقف دانشگاه آزاد مقابل مجلس تجمع کرده بودند، در پاسخ به نبویان که از ادبیات «چاله میدانی» مطهری در مجلس و فحاشی به منتقدانش اعتراض کرد، مطهری گفت: من معنای آن کلمه را نمی دانستم و حتی یک نفر هم در مجلس آن حرف را نشنید و فقط کسانی که از طریق رادیو صحن مجلس را گوش می دادند به آرامی متوجه شدند من آن حرف را زده ام! (خنده حضار) و من هم معنی آن کلمه را نمی دانستم (خنده حضار) مطهری در ادامه نیز تصریح می کند که بعدا رجانیوز و ... اعلام کردند مطهری در تریبون مجلس گفته پفیوز! (خنده حضار)