اجرای حامد زمانی با لباس بسیجی و موتور سنگین

حامد زمانی، خواننده ارزشی کشورمان، در نخستین همایش گردهمایی معاونین روابط عمومی بسیج روی صحنه رفته بود.