شهید مطهری، معنی تذکر در قرآن

بیاناتی از استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری