سوال هوش ، در دادگاه متهم خاص چه می گذرد؟! (طنز)

سوال هوش - در دادگاه متهم خاص چه می گذرد؟! (طنز)
اتهام؛ فساد فی الارض / معاون دادستان: زنجانی از طریق کارمندان زندان با خواهرش ارتباط میگیرد/ زنجانی در نامه به خواهرش: با خانم «چ» ارتباط نگیر، به بازپرس کلی اطلاعات داده