با رودربایستی با دشمن کار پیش نمی رود. نباید باضعف و عقب نشینی دشمن را جری کرد!

با رودربایستی با دشمن کار پیش نمی رود. نباید باضعف و عقب نشینی دشمن را جری کرد!
سخنرانی رهبر درباره «با رودربایستی با دشمن کار پیش نمی رود. نباید باضعف و عقب نشینی دشمن را جری کرد!» در این قسمت تهیه شده است.