با رودربایستی با دشمن کار پیش نمی رود. نباید باضعف و عقب نشینی دشمن را جری کرد!

111
12 آذر 1394

با رودربایستی با دشمن کار پیش نمی رود. نباید باضعف و عقب نشینی دشمن را جری کرد!
سخنرانی رهبر درباره «با رودربایستی با دشمن کار پیش نمی رود. نباید باضعف و عقب نشینی دشمن را جری کرد!» در این قسمت تهیه شده است.

فیلمدشمنامریکااسرائیلایرانعراق

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x